Algemene verhuurvoorwaarden

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN DE WIT AGGREGATEN B.V.
=========================================================

Artikelen

1 Algemene rechten en plichten der contractanten
1.1 De verhuurder verbindt zich aan de huurder het op bijgaande specificatie omschreven materieel in huur af te staan, gelijk de huurder zich verbindt dit materieel van de verhuurder ten gebruike in huur aan te nemen.
1.2 De huurder verbindt zich de huur volgens overeenkomst te betalen, het gehuurde materieel naar aard en bestemming behoorlijk te behandelen en het na de huurtijd weer terug te leveren (art. 10).
1.3 Deze algemene verhuurvoorwarden gelden specifiek voor contracten en verplichtingen aangegaan voor wat betreft de verhuur van materieel.
1.4 Op al onze overige leveringen en diensten, zijnde niet aan te merken als verhuur van materieel en daaruit voortvloeiende verplichtingen voor contractanten gelden onze algemene leveringsvoorwaarden.

2 Huurtijd
2.1 De huurtijd vangt aan op de dag waarop het materieel met alle voor de inbedrijfstelling noodzakelijke delen op trans¬port wordt gesteld, of indien is overeengekomen dat de huurder, of door hem gemachtigde het materieel opgehaald zal worden, op de dag welke hiervoor is overeengekomen.
2.2 De huurtijd eindigt op de dag waarop het materieel, met alle voor inbedrijfstelling noodzakelijke onderdelen op het terrein van de verhuurder is aangekomen.

3 Verzending van het materieel
3.1 Op het tijdstip van verzending gaat het transportrisico over op de huurder.
3.2 Wordt het materieel niet binnen een periode van zeven dagen na overeenkomst verzonden, dan heeft de huurder het recht de overeenkomst eenzijdig te beëindigen. Eventuele schade, van welke aard dan ook, welke hierdoor de huurder of derden mochten lijden, kan nimmer op de verhuurder worden verhaald.
3.3 Al het gehuurde materieel wordt, tenzij schriftelijk uitdrukeljik anders is overeengekomen, gebruiksklaar, voorzien van alle bedrijfsstoffen en met volle brandstoftank verzonden.

4 Betaling van de huur
4.1 De huur moet zonder enige korting of schuldvergelijking binnen de overeengekomen termijn betaald worden. Na verloop van deze termijn is de huurder van rechtswege in verzuim.
4.2 Is de huurder met de betaling van een opeisbaar bedrag, langer dan tien dagen na aanneming van een aange¬tekend schrijven in gebreke, dan heeft de verhuurder het recht, de door de huurder gehuurde voorwerpen voor rekening van de huurder, welke toegang tot de voorwerpen mogelijk moet maken, te laten afhalen en voor andere doeleinden daarover te beschikken.
4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de huurder de wettelijke rente verschuldigd over het nog opeisbare bedrag. Indien de verhuurder door toedoen van de huurder genoodzaakt is de vordering uit handen te geven komen de kosten op het incasso vallende, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijk, voor rekening van de huurder. Wat betreft de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt verwezen naar de (maximale) incassostaffel conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW. Deze kosten worden verhoogd met de daarover verschuldigde BTW.
4.4 Door verhuurder kan van de huurder een waarborgsom geëist worden als zekerheid van de voor verhuurder geldende verplichtingen, welk bedrag verhuurder aan huurder na beëindiging van deze overeenkomst zal restitueren, nadat al hetgeen huurder in verband met deze overeenkomst aan verhuurder verschuldigd is, volledig zal zijn betaald, terwijl verhuur¬der het recht heeft, het bedrag dezer waar¬borgsom zoveel mogelijk te verminderen met al het hem door huurder uit voormelde hoofde verschuldigde.

5 Werktijd
5.1 De huurprijs is gebaseerd op een werktijd van maximaal 45 draaiuren per week, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van overschrijding van het aantal afgesproken draaiuren per week, wordt de huurprijs verhoogd in verhouding tot de bepaalde huurprijs en de gemaakte extra draaiuren.
5.2 Indien mocht blijken dat het gehuurde, om welke reden dan ook, effectief minder uren heeft gewerkt dan 45 uur per week, geeft zulks nimmer enige aanleiding tot vermindering van de huurprijs.

6 Kosten welke niet zijn opgenomen in de huurprijs
6.1 In de huurprijs zijn niet opgenomen, de laad-, los-, expeditie-, en transportkosten, alsmede alle belastingen inzake van of verband houdende met het gehuurde materieel.
6.2 In de nettohuurprijs zijn eveneens niet opgenomen de kosten van de benodigde bedrijfsstoffen, kosten van onderhoud en reparatie, eventueel beschikbaar stellen van personeel en de kosten van verzekering als omschreven in art. 7.3, lid d.

7 Onderhoudsplichten van huurder en verhuurder
7.1 Ten laste van de verhuurder komt het door gebruik in huur volgens deze overeenkomst ontstane slijtage van die delen van het materieel, welke gedurende de levensduur van het materieel niet verwisseld plegen te worden.
7.2 Ten laste van de huurder komen de kosten voor reparatie en/of vervanging van die delen, voorzover zij niet vallen onder de onder 7.1 genoemde delen en voorzover die delen zich aan het eind van de huurperiode in een toestand bevinden welke in ongunstige toestand afwijkt van de toestand waarin zij zich aan het begin van de huurperiode bevonden.
7.3 De huurder is verplicht:
a. het gehuurde materieel voor overbelasting te vrijwaren
b. voor bediening en onderhoud op vakkundige wijze zorg te dragen, en de door de verhuurder verstrekte instructies aangaande transport, plaatsing, aansluiting, bediening en onderhoud, stipt op te volgen.
c. aan het materieel de noodzakelijke reparaties ter instandhouding, bestaande uit het lopend onderhoud tijdens of voor zover noodzakelijk onmiddellijk na de huurperiode en reparaties, noodzakelijk als gevolg van door overmacht veroorzaakte gebreken, onmiddellijk te doen geschieden één en ander met gebruik van originele onderdelen.
d. aggregaten met een vermogen groter dan 5 KVA tegen brand-, explosie-, en diefstal, molest en andere schade of verlies bij De Wit Aggregaten te verzekeren. Alle risico’s van ander dan voornoemd materieel liggen tijdens de huurperiode bij de huurder.
e. de uit punt a, b, c, en d voortvloeiende kosten voor zijn rekening te nemen.
f. De Wit Aggregaten brengt in geval van een verzekerde schade een eigen risico in rekening van 20% van de verzekerde waarde met een minimum van € 2.000,– in geval van vermissing en diefstal een vast bedrag van € 1.000,–.
7.4 De benodigde onderdelen (lid 3c) dienen van of door bemiddeling van de verhuurder te worden betrokken.
7.5 Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde materieel noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur, gebruik of bewaring te geven, behoudens voorafgaande schriftelijke eenmalige toestemming van verhuurder.
7.6 Indien er een onderhoudscontract betreffende het gehuurde materieel is afgesloten tussen huurder en verhuurder verplichten beide zich gedurende de huurtijd de gehuurde goederen te onderhouden, aangaande de desbetreffende delen en handelingen, zoals die in het onderhoudscontract zijn overeengekomen.
7.7 Huurder is verplicht eventuele defecten en/of noodzakelijk onderhoud aan het gehuurde terstond te melden aan de verhuurder, waarna onder¬houds- en/of reparatiewerkzaamheden geschieden voor rekening van de huurder, met inachtneming van de werking van eventuele op het gehuurde rustende garantiebepalingen, te verrichten door verhuurder of door laatstgenoemde aan te wijzen derde(n).
7.8 Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor huurder, zullende verhuurder in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld.

8 Algeheel verloren gaan van het materiaal
8.1 Indien aangetoond kan worden dat materieel of een gedeelte daarvan, niet vallende onder de verzekeringsplicht zoals genoemd in artikel 7.3,lid d, gedurende de huurtijd tengevolge van een omstandigheid, waarvoor geen van de partijen aan¬sprakelijk is, verloren gaat, dient de huurder de verhuurder een schadeloosstelling te betalen, overeenkomstig de dagwaarde van het verloren gegane materieel.
8.2 Tot ontvangst van de schadeloosstelling dient de overeengekomen huurprijs te worden doorbetaald.

9 Bijzondere bepalingen
9.1 De huurder is niet gerechtigd materieel aan derden te verhuren, ten behoeve van derden afstand te doen van rechten, voortvloeiende uit deze overeenkomst, of enig recht te verlenen ten opzichte van het materieel.
9.2 Het is de huurder niet toegestaan, behoudens schriftelijke toestemming van de verhuurder, het materieel op andere plaatsen, of voor andere doeleinden te gebruiken, dan in deze overeenkomst is bepaald.
9.3 De huurder verbindt zich de verhuurder onmiddellijk kennis te geven van een eventuele beslaglegging op huurders roerende of onroerende goederen of een gedeelte daarvan, voorts van zijn faillissement, zijn aanvraag om surséance van betaling, en onder curatelestelling, of zijn voornemen tot liquidatie van zijn zaken of Nederland metterwoon te verlaten, alsmede om de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder onverwijld mededeling van de onderhavige overeenkomst te doen.
9.4 Wanneer door huurder één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst niet stipt wordt nagekomen, heeft door het enkel plaats grijpen van één der gemelde omstandigheden, de verhuurder het recht te zijner keuze, om zonder nadere sommatie òf te vorderen onmiddellijke betaling van de verschenen huurtermijnen met kosten, òf wel voor de onderhavige huurovereenkomst onmiddellijk voor ontbonden te houden, zonder dat hiertoe enige rechterlijke tussen¬komst benodigd is, en het gehuurde onverwijld wedertot zich te nemen, onverminderd verhuurders recht om van de huurder vergoeding van de kosten te vorderen.

10 Teruglevering van materieel
10.1 De teruglevering van materieel heeft plaats voor rekening en risico van de huurder. De huurder behoeft evenwel de transportkosten niet te dragen, voorzover deze kosten ten laste van een volgende huurder komen.
10.2 Wenst de verhuurder teruglevering naar een andere plaats, dan dient hij zulks aan de huurder tijdig mede te delen.
10.3 Ingeval materieel waarvan de brandstoftank niet vol of met een kleinere hoeveelheid teruggeleverd wordt dan bij verzending, zal door verhuurder het aan te vullen verschil in hoeveelheid worden berekend tegen de op het moment van teruglevering geldende verkooptarieven.

11 Schending van de onderhoudsplichten
11.1 Indien uit de toestaand waarin het materieel wordt teruggeleverd, blijkt dat de huurder de in art. 7 vermelde onderhoudsplicht niet is nagekomen, wordt de huurtijd met de tijd die voor uitvoering van de in strijd met deze overeenkomst nagelaten reparatiewerkzaamheden, die arbeidstechnisch nodig, verlengd, onverminderd de verplichting van de huurder de ontstane schade te vergoeden. Voor de tijdsduur van de verlenging is de overeengekomen huurprijs van kracht.

12 Reclame wegens gebreken na teruglevering
12.1 De behoorlijke teruglevering van het materieel wordt geacht door verhuurder te zijn erkend, indien dit niet uiterlijk 10 dagen na aankomst van het materieel op de plaats van bestemming (art. 10) een schriftelijke reclame wegens gebreken in het bezit van de huurder is gekomen.

13 Verlenging van de huurtermijn
13.1 Het huurcontract kan op verzoek van de huurder voor de duur van het werk, of andere reden, waarvoor het werktuig oorspronkelijk gehuurd werd, worden verlengd. Het verzoek om verlenging moet tenminste zes weken voor het aflopen van de huurtermijn in het bezit zijn van de ver¬huurder. Indien het verzoek op een later tijdstip komt is het aan de verhuurder, in verband met andere bestemming van het gehuurde, om te beslissen of het verzoek kan worden ingewilligd.

14 Aansprakelijkheid van de verhuurder
14.1 De verhuurder draagt geen verdere aansprakelijkheid dan in deze overeenkomst is bepaald. De huurder heeft geen recht om betaling van de huurprijs te weigeren of ontbinding van de huurovereenkomst en/of schadevergoeding te vorderen op grond van beweerde wanprestatie aan de zijde van de verhuurder, tenzij bij deze sprake is van opzet van de verhuurder zelf.
14.2 De verhuurder draagt geen enkele aansprakelijk¬heid voor schade door de huurder of derden, geleden tengevolge van over¬macht, verzuim of vertraging in de levering, vervanging of het herstel van het gehuurde.
14.3 De verhuurder draagt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade of boeten, ontstaan ten gevolge van het niet voldoen aan de voorschriften of het overtreden van overtredingen van wettelijke bepalingen door de huurder.
14.4 De verhuurder draagt geen enkele aansprakelijkheid voor veran¬deringen, vernielingen en/of beschadigingen aan het gehuurde aangebracht door de huurder, door derden of veroorzaakt door overmacht.

15 Controle en onderzoek van het gehuurde materieel
15.1 De verhuurder of zijn gemachtigde heeft het recht het verhuurde materieel te allen tijde te controleren of te doen controleren. De huurder is verplicht de controle op iedere wijze gemakkelijk te maken en verklaart hierbij de verhuurder onherroepelijk daartoe te machtigen.
15.2 De huurder heeft het recht het materieel voor terugzending, te onderzoeken of te laten onderzoeken door een deskundige, de kosten hiervan zijn voor rekening van de huurder.
15.3 Na afloop van de huurperiode kan de verhuurder het materieel door een deskundige laten onderzoeken, de deskundige dient de omvang van de gebreken en beschadigingen en de vermoedelijke kosten voor herstel vast te stellen. De kosten van dit onderzoek worden gezamenlijk door huurder en verhuurder gedragen.

16 Schriftelijke vorm van aanvullende bepalingen
16.1 Aanvullingen op deze overeenkomst dienen schriftelijk te geschieden.

17 Geschilbeslechting
17.1 Op alle door verhuurder afgesloten transacties zal het Nederlands recht toepasselijk zijn. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met door ons gesloten overeenkomsten zullen ter onzer keuze kunnen worden gebracht voor de naar regelen der absolute competentie bevoegde rechter, tenzij partijen overeenkomen omtrent beslechting door arbitrage.
17.2 Ten laste van de huurder komen de kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, welke de verhuurder tot het effectueren van zijn rechten ingevolge deze overeenkomst mocht nuttig of nodig oordelen.