Algemene verhuurvoorwaarden

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN DE WIT AGGREGATEN B.V.

=========================================================

 

Artikelen

 

 

1        Algemene rechten en plichten der contractanten

1.1     De verhuurder verbindt zich aan de huurder het op bij­gaande specificatie omschreven materieel in huur af te staan, gelijk de huurder zich verbindt dit materieel van de verhuurder ten gebruike in huur aan te nemen.

1.2     De huurder verbindt zich de huur volgens overeenkomst te betalen, het gehuurde materieel naar aard en bestemming behoorlijk te behandelen en het na de huurtijd weer terug te leveren (art. 10).

1.3     Deze algemene verhuurvoorwarden gelden specifiek voor contracten en verplichtingen aangegaan voor wat betreft de verhuur van materieel.

1.4     Op al onze overige leveringen en diensten, zijnde niet aan te merken als verhuur van materieel en daaruit voortvloeiende verplichtingen voor contractanten gelden onze algemene leveringsvoorwaarden.

 

2        Huurtijd

2.1     De huurtijd vangt aan op de dag waarop het materieel met alle voor de inbedrijfstelling noodzakelijke delen op trans­port wordt gesteld, of indien is overeengekomen dat de huurder, of door hem gemachtigde het materieel opge­haald zal wor­den, op de dag welke hiervoor is overeenge­komen.

2.2     De huurtijd eindigt op de dag waarop het materieel, met alle voor inbedrijfstelling noodzakelijke onderdelen op het terrein van de verhuurder is aangekomen.

 

3        Verzending van het materieel

3.1     Op het tijdstip van verzending gaat het transportrisico over op de huurder.

3.2     Wordt het materieel niet binnen een periode van zeven dagen na overeenkomst verzonden, dan heeft de huurder het recht de overeenkomst eenzijdig te beëindigen. Eventuele schade, van welke aard dan ook, welke hierdoor de huurder of derden mochten lijden, kan nimmer op de verhuurder worden verhaald.

3.3     Al het gehuurde materieel wordt, tenzij schriftelijk uitdrukeljik anders is overeengekomen, gebruiksklaar, voorzien van alle bedrijfsstoffen en met volle brandstoftank verzonden.

 

4        Betaling van de huur

4.1     De huur moet zonder enige korting of schuldvergelijking binnen de overeengekomen termijn betaald worden. Na verloop van deze termijn is de huurder van rechtswege in verzuim.

4.2     Is de huurder met de betaling van een opeisbaar be­drag, langer dan tien dagen na aanneming van een aange­tekend schrijven in gebreke, dan heeft de verhuurder het recht, de door de huurder gehuurde voorwerpen voor rekening van de huurder, welke toegang tot de voorwerpen mogelijk moet maken, te laten afhalen en voor andere doeleinden daarover te beschikken.

4.3     Bij overschrijding van de betalingstermijn is de huurder de wette­lijke rente verschuldigd over het nog opeisbare be­drag. Indien de verhuurder door toedoen van de huurder genoodzaakt is de vordering uit handen te geven komen de kosten op het incasso vallende, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijk, voor rekening van de huurder. Wat betreft de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt verwezen naar de (maximale) incassostaffel conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW. Deze kosten worden verhoogd met de daarover verschuldigde BTW.

4.4     Door verhuurder kan van de huurder een waarborgsom geëist worden als zekerheid van de voor verhuurder gel­dende verplichtin­gen, welk bedrag verhuur­der aan huurder na beëindiging van deze over­een­komst zal restitueren, nadat al hetgeen huurder in verband met deze overeen­komst aan verhuurder ver­schuldigd is, volledig zal zijn betaald, terwijl verhuur­der het recht heeft, het bedrag dezer waar­borgsom zoveel mogelijk te verminderen met al het hem door huurder uit voormelde hoofde verschuldigde.

 

5        Werktijd

5.1     De huurprijs is gebaseerd op een werktijd van maximaal 45 draaiu­ren per week, tenzij schriftelijk anders is over­eengeko­men. In geval van overschrijding van het aantal afgespro­ken draaiuren per week, wordt de huurprijs ver­hoogd in verhouding tot de bepaalde huurprijs en de ge­maakte extra draaiuren.

5.2     Indien mocht blijken dat het gehuurde, om welke reden dan ook, effectief minder uren heeft gewerkt dan 45 uur per week, geeft zulks nimmer enige aanleiding tot vermin­dering van de huurprijs.

 

6        Kosten welke niet zijn opgenomen in de huurprijs

6.1     In de huurprijs zijn niet opgenomen, de laad-, los-, expedi­tie-, en transportkosten, alsmede alle belastingen inzake van of verband houdende met het ge­huur­de materieel.

6.2     In de nettohuurprijs zijn eveneens niet opgenomen de kosten van de benodigde bedrijfsstoffen, kosten van onder­houd en reparatie, eventueel beschikbaar stellen van perso­neel en de kosten van verzekering als omschreven in art. 7.3, lid d.

 

 

 

7        Onderhoudsplichten van huurder en verhuurder

7.1     Ten laste van de verhuurder komt het door gebruik in huur vol­gens deze overeenkomst ontstane slijtage van die delen van het materieel, welke gedurende de levensduur van het materieel niet verwisseld plegen te worden.

7.2     Ten laste van de huurder komen de kosten voor repara­tie en/of vervanging van die delen, voorzover zij niet vallen onder de onder 7.1 genoemde delen en voorzover die delen zich aan het eind van de huurperiode in een toestand bevinden welke in ongunstige toestand afwijkt van de toestand waarin zij zich aan het begin van de huurperiode bevonden.

7.3     De huurder is verplicht:

  1. het gehuurde materieel voor overbelasting te vrijwaren
  2. voor bediening en onderhoud op vakkundige wijze zorg te dragen, en de door de verhuurder verstrekte instructies aangaande transport, plaatsing, aanslui­ting, bediening en onderhoud, stipt op te volgen.
  3. aan het materieel de noodzakelijke reparaties ter instandhouding, bestaande uit het lopend onder­houd tijdens of voor zover noodzakelijk onmiddel­lijk na de huurperiode en reparaties, noodzakelijk als gevolg van door overmacht veroorzaakte ge­breken, onmiddellijk te doen geschieden één en ander met gebruik van originele onderdelen.
  4. aggregaten met een vermogen groter dan 5 KVA tegen brand-, explosie-, en diefstal, molest en andere schade of verlies bij De Wit Aggregaten te verzekeren. Alle risico’s van ander dan voornoemd materieel liggen tijdens de huurperiode bij de huurder.
  5. de uit punt a, b, c, en d voortvloeiende kosten voor zijn rekening te nemen.
  6. De Wit Aggregaten brengt in geval van een verzekerde schade een eigen risico in rekening van 20% van de verzekerde waarde met een minimum van € 2.000,– in geval van vermissing en diefstal een vast bedrag van € 1.000,–.

7.4     De benodigde onderdelen (lid 3c) dienen van of door be­midde­ling van de verhuurder te worden betrokken.

7.5     Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde materieel noch geheel, noch ge­deeltelijk aan derden in huur, onder­huur, gebruik of bewa­ring te geven, behoudens vooraf­gaande schriftelijke een­ma­lige toestem­ming van verhuur­der.

7.6     Indien er een onderhoudscontract betreffende het gehuur­de materieel is afgesloten tussen huurder en verhuur­der verplichten beide zich gedurende de huur­tijd de ge­huurde goede­ren te on­derhou­den, aangaande de desbetreffende delen en handelingen, zoals die in het onderhoudscontract zijn overeengekomen.

7.7     Huurder is verplicht eventuele defecten en/of noodza­kelijk onderhoud aan het gehuurde ter­stond te melden aan de verhuurder, waarna onder­houds- en/of reparatiewerkzaam­heden geschieden voor rekening van de huurder, met inachtneming van de werking van eventuele op het gehuur­de rustende ga­rantiebepalin­gen, te verrichten door verhuur­der of door laatstgenoemde aan te wijzen derde(n).

7.8     Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor huurder, zullende verhuurder in geen geval voor enig zicht­baar of onzicht­baar, verbor­gen of niet verborgen gebrek aansprake­lijk kunnen worden gesteld.

 

8        Algeheel verloren gaan van het materiaal

8.1     Indien aangetoond kan worden dat materieel of een gedeelte daarvan, niet vallende onder de verzekeringsplicht zoals genoemd in artikel 7.3,lid d, gedurende de huurtijd  tengevolge van een omstandigheid, waarvoor geen van de partijen aan­sprakelijk is, verloren gaat, dient de huurder de verhuurder een schadeloosstelling te betalen, overeenkomstig  de dagwaarde van het verloren gegane materieel.

8.2     Tot ontvangst van de schadeloosstelling dient de overeen­gekomen huurprijs te worden doorbetaald.

 

9        Bijzondere bepalingen

9.1     De huurder is niet gerechtigd materieel aan derden te verhuren, ten behoeve van derden afstand te doen van rechten, voortvloeiende uit deze overeenkomst, of enig recht te verlenen ten opzichte van het materieel.

9.2     Het is de huurder niet toegestaan, behoudens schriftelijke toestemming van de verhuurder, het materieel op andere plaatsen, of voor andere doeleinden te gebruiken, dan in deze overeenkomst is bepaald.

9.3     De huurder verbindt zich de verhuurder onmiddellijk kennis te geven van een eventuele be­slag­legging op huur­ders roerende of onroerende goe­deren of een gedeelte daarvan, voorts van zijn faillis­sement, zijn aanvraag om surséance van betaling, en onder curatele-stelling, of zijn voornemen tot liquida­tie van zijn zaken of Nederland metter­woon te verlaten, alsmede om de beslagleg­gende deurwaarder, de curator of de bewindvoer­der onver­wijld mededeling van de onderhavige overeenkomst te doen.

9.4     Wan­neer door huurder één of meer­dere bepalingen van deze over­een­komst niet stipt wordt nagekomen, heeft door het enkel plaats grijpen van één der ge­melde omstandighe­den, de verhuurder het recht te zijner keuze, om zonder nadere somma­tie òf te vorderen onmid­dellijke betaling van de verschenen huur­ter­mijnen met kosten, òf wel voor de onderhavige huur­overeenkomst onmid­dellijk voor ontbon­den te houden, zonder dat hiertoe enige rechterlijke tussen­komst benodigd is, en het gehuur­de onverwijld wedertot zich te nemen, onver­minderd verhuurders recht om van de huurder vergoe­ding van de kosten te vorderen.

 

 

 

10      Teruglevering van materieel

10.1   De teruglevering van materieel heeft plaats voor rekening en risico van de huurder. De huurder behoeft evenwel de transportkosten niet te dragen, voorzover deze kosten ten laste van een volgende huurder komen.

10.2   Wenst de verhuurder teruglevering naar een andere plaats, dan dient hij zulks aan de huurder tijdig mede te delen.

10.3   Ingeval materieel waarvan de brandstoftank niet vol of met een kleinere hoeveelheid teruggeleverd wordt dan bij verzending, zal door verhuurder het aan te vullen verschil in hoeveelheid worden berekend tegen de op het moment van teruglevering geldende verkooptarieven.

 

11      Schending van de onderhoudsplichten

11.1   Indien uit de toestaand waarin het materieel wordt terugge­leverd, blijkt dat de huurder de in art. 7 vermelde onder­houdsplicht niet is nagekomen, wordt de huurtijd met de tijd die voor uitvoering van de in strijd met deze overeen­komst nagelaten reparatiewerkzaamheden, die arbeidstech­nisch nodig, verlengd, onverminderd de verplichting van de huurder de ontstane schade te vergoeden. Voor de tijdsduur van de verlenging is de overeengekomen huur­prijs van kracht.

 

12      Reclame wegens gebreken na teruglevering

12.1   De behoorlijke teruglevering van het materieel wordt geacht door verhuurder te zijn erkend, indien dit niet uiterlijk 10 dagen na aankomst van het materieel op de plaats van bestemming (art. 10) een schriftelijke reclame wegens gebreken in het bezit van de huurder is gekomen.

 

13      Verlenging van de huurtermijn

13.1   Het huurcontract kan op verzoek van de huurder voor de duur van het werk, of andere reden, waarvoor het werk­tuig oorspronkelijk gehuurd werd, worden verlengd. Het verzoek om verlenging moet tenminste zes weken voor het aflopen van de huurtermijn in het bezit zijn van de ver­huurder. Indien het verzoek op een later tijdstip komt is het aan de verhuurder, in verband met andere bestemming van het gehuurde, om te beslissen of het verzoek kan worden ingewilligd.

 

14      Aansprakelijkheid van de verhuurder

14.1   De verhuurder draagt geen verdere aansprakelijkheid dan in deze overeenkomst is bepaald. De huurder heeft geen recht om betaling van de huurprijs te weigeren of ontbin­ding van de huurovereenkomst en/of schadevergoeding te vorderen op grond van beweerde wanprestatie aan de zijde van de verhuurder, tenzij bij deze sprake is van opzet van de verhuurder zelf.

14.2   De verhuurder draagt geen enkele aansprakelijk­heid voor schade door de huurder of derden, geleden tengevolge van over­macht, verzuim of vertraging in de levering, vervan­ging of het herstel van het gehuurde.

14.3   De verhuurder draagt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade of boeten, ontstaan ten gevolge van het niet voldoen aan de voorschriften of het overtreden van overtredingen van wettelij­ke bepalingen door de huurder.

14.4   De verhuurder draagt geen enkele aansprakelijkheid voor veran­deringen, vernielingen en/of beschadigingen aan het gehuurde aangebracht door de huurder, door ­derden of veroorzaakt door overmacht.

 

15      Controle en onderzoek van het gehuurde materieel

15.1   De verhuurder of zijn gemachtigde heeft het recht het verhuurde materieel te allen tijde te controleren of te doen controleren. De huur­der is verplicht de controle op iedere wijze gemakkelijk te maken en verklaart hier­bij de ver­huur­der onher­roepelijk daartoe te machtigen.

15.2   De huurder heeft het recht het materieel voor terugzen­ding, te onderzoeken of te laten onderzoeken door een deskundi­ge, de kosten hiervan zijn voor rekening van de huurder.

15.3   Na afloop van de huurperiode kan de verhuurder het materieel door een deskundige laten onderzoeken, de deskundige dient de omvang van de gebreken en beschadi­gingen en de vermoedelijke kosten voor herstel vast te stellen. De kosten van dit onderzoek worden gezamenlijk door huurder en verhuurder gedragen.

 

16      Schriftelijke vorm van aanvullende bepalingen

16.1   Aanvullingen op deze overeenkomst dienen schriftelijk te geschieden.

 

17      Geschilbeslechting

17.1   Op alle door verhuurder afgesloten transacties zal het Nederlands recht toepasselijk zijn. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met door ons gesloten overeenkomsten zullen ter onzer keuze kunnen worden gebracht voor de naar regelen der absolute competentie bevoegde rechter, tenzij partijen overeenkomen omtrent beslechting door arbitrage.

17.2   Ten laste van de huurder komen de kosten van alle gerech­telij­ke en buitengerechtelijke maatregelen, welke de ver­huurder tot het effectueren van zijn rechten ingevolge deze over­eenkomst mocht nuttig of nodig oordelen.