• Uw specialist in aggregaten

  Productie, verkoop en verhuur van aggregaten

 • Uw specialist in aggregaten

  Productie, verkoop en verhuur van aggregaten

 • uw specialist in aggregaten

  Productie, verkoop en verhuur van aggregaten

Algemene leveringsvoorwaarden

 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DE WIT AGGREGATEN B.V.

==========================================================

Artikelen

 

1           Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1       Tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen zijn uitsluitend deze leveringsvoorwaarden van toepassing. Op alle onzerzijds gedane aanbiedingen en/of geaccepteerde opdrachten prevaleren zij boven eventuele voorwaarden van de opdrachtgever, ook al worden daarin uitsluitend die voorwaarden toepasselijk verklaard.

1.2       Door het verlenen van een opdracht wordt de opdrachtgever geacht geheel in te stemmen met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden.

1.3       Voor zover nodig, wijzen wij toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

1.4       Voor wat betreft de verhuur van materieel en de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor contractanten gelden tevens onze algemene verhuurvoorwaarden.

 

2           Offertes

2.1       De door ons gemaakte offertes zijn vrijblijvend gebaseerd op uitvoering en levering onder normale omstandigheden; zij zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Indien levering en/of uitvoering geschiedt overeenkomstig door ons aan de opdrachtgever te overleggen en goed te keuren werktekeningen, vindt levering en/of uitvoering eerst na ontvangst door ons van deze door de opdrachtgever goedgekeurde tekeningen plaats.

2.2       Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering en/of uitvoering van een gedeelte van het geoffreerde tegen overeenkomstige prijs.

2.3       De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

 

3           Termijn van uitvoering/levering

3.1       De uitvoerings-/leveringstermijn vangt eerst aan als alle voor uitvoering en/of levering benodigde gegevens, vergunningen, ontheffingen en goedkeuringen en/of toewijzingen zijn verkregen.

3.2       Indien de levering en/of uitvoering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht – dit is elke omstandigheid die onafhankelijk van onze wil of controle, al of niet voorzien, op enigerlei wijze de uitvoering en/of levering  blijvend of tijdelijk verhindert – zijn wij gerechtigd de uitvoerings-/leveringstermijn op te schorten, dan wel de overeenkomst, voorzover niet uitgevoerd, te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van het wel geleverde/uitgevoerde gedeelte, zonder gehoudenheid van ons enige schadevergoeding aan de opdrachtgever te betalen.

3.3       Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de opdrachtgever ons derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

4           Wijze van uitvoering

4.1       De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering door ons van onze werkzaamheden geen vertraging ondervindt. Alle verrichtingen en voorzieningen, al dan niet volgens onze gegevens en onze tekeningen, die noodzakelijk zijn voor de opstelling en het functioneren van de door ons te leveren goederen en/of werkzaamheden zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever aan te brengen resp. te treffen en vallen buiten onze verantwoordelijkheid.

4.2       De opdrachtgever dient  voorts op zijn kosten zorg te dragen voor een naar ons oordeel voldoende gelegenheid voor aanvoer, afsluitbare opslag en afvoer van onze materialen, werktuigen, grondstoffen en afgewerkte producten of residuen, alsmede voor, indien door ons nodig geoordeeld, de mogelijkheid van aansluiting van elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering voortvloeiende energie.

4.3       Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt de uitvoering geheel onder onze leiding en volgens onze aanwijzingen, welke volgens de door ons aanvaarde opdracht door ons dienen te worden uitgevoerd.

4.4       Bij tijdverlies, veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan de in lid 1 en 2 gestelde voorwaarden wordt de termijn van uitvoering dienovereenkomstig verlengd en komen de daaruit eventueel voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever.

 

5           Meerwerk/minderwerk

5.1       Meerwerk is al hetgeen door ons, hetzij op verzoek of last van de opdrachtgever, hetzij ten laste van derden of ingevolge van nieuwe of gewijzigde voorschriften, boven de in onze aanbieding en/of opdrachtbevestiging vastgelegde door ons te leveren goederen en/of uit te voeren werkzaamheden. Minderwerk wordt evenzo vastgesteld.

5.2       Door ons uitgevoerd meerwerk wordt in rekening gebracht; minderwerk wordt op het ons verschuldigde in mindering gebracht.

 

6           Transport, plaats van levering

6.1       Behoudens indien nadrukkelijk levering franco is overeengekomen, vindt het transport van hetgeen door ons geleverd wordt, voor rekening van de opdrachtgever plaats, ook indien de vervoerder middels een verklaring op de vrachtbrieven vordert dat alle schaden tijdens het vervoer voor rekening van de afzender zijn.

6.2       Eventueel door ons betaalde vrachtkosten worden door ons aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

6.3       Levering geschiedt af fabriek van De Wit Aggregaten B.V. te Oudewater.

 

7           Technische eisen

7.1       Indien de te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, zijn wij er slechts verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten en/of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, wanneer bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland en de daarvoor geldende bijzondere eisen melding is gemaakt.

7.2       Ook alle andere technische eisen welke door de opdrachtgever aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de opdrachtgever nadrukkelijk te worden gemeld.

 

8           Garantie

8.1       Indien een product een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, binnen de vastgestelde garantietermijn van onze leverancier van desbetreffend product heeft de opdrachtgever recht op herstel van de zaak. De Wit Aggregaten B.V. kan ervoor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

8.2       Indien door een product dat een ontwerp-, materiaal-, of fabricagefout vertoont schade wordt veroorzaakt aan personen of andere zaken, waarvoor wij aansprakelijk gesteld worden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot € 2.500.000,–. Indien de schade is te wijten aan opzet, grove schuld van De Wit Aggregaten B.V. of één van haar leidinggevende ondergeschikten, geldt deze beperking niet. Verdergaande aansprakelijkheid voor schade door een gebrek in het geleverde is uitgesloten.

8.3       De garantie geldt niet als de schade het gevolg is van een onjuiste behandeling. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan:

 • gebreken die geheel of mede het gevolg zijn van een door de opdrachtgever gekozen constructie of wijze van uitvoering, voorts van het door hem gekozen materiaal of materieel, dan wel van enig overheidsvoorschrift betreffende constructie, wijze van uitvoering of materiaalkeuze.
 • indien de opdrachtgever aan de door ons geleverde goederen en/of uitgevoerd werk, enige wijziging heeft aangebracht of afwijkend van de door ons aangegeven wijze van gebruik.

8.4       Voor de niet door ons gefabriceerde goederen geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voorzover en de mate daarin de leverancier aan ons garantie verleent.Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen geldt de garantieverplichting alleen voor Nederland.

8.5       De voldoening aan onze garantieverplichting geldt als enige schadevergoeding.

8.6       Wij zijn tot geen enkele garantieverplichting gehouden indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke hem voortvloeit uit deze, of daarmee samenhangende overeenkomst en evenmin indien derden al of niet op last van de opdrachtgever, zonder onze voorafgaande toestemming enige wijziging of reparatie aan het door ons geleverde hebben aangebracht resp. verricht.

 

9           Eigendomsvoorbehoud

9.1       De door ons geleverde zaken blijven ons eigendom, totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met ons gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren goederen zelf
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst door De Wit Aggregaten B.V. verrichte of te verrichten diensten.
 • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de opdrachtgever van (een) koopovereenkomst(en).

9.2       Door ons afgeleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

9.3       Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, zijn wij gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

9.4       Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht ons zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

9.5       De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van onzerzijds:

 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal, en om de polis van deze verzekering ter inzage ter geven.
 • alle aanspraken van de opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan De Wit Aggregaten B.V. op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW.
 • de vorderingen die De Wit Aggregaten B.V. verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan De Wit Aggregaten B.V. op de manier die wordt voorgeschreven in art 3:239 BW.
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan te merken als eigendom van De Wit Aggregaten B.V.
 • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die De Wit Aggregaten B.V. ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

 

10        Gebreken, klachtentermijnen

10.1    De opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te laten onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

 • of de juiste zaken geleverd zijn
 • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene.
 • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden bij normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

10.2    De opdrachtgever dient uitwendig waarneembare gebreken of tekorten aan De Wit Aggregaten B.V. te melden; in geval van beproeving terstond, anders binnen 14 dagen na aflevering van goederen of voltooiing van uitgevoerd werk.

10.3    De opdrachtgever dient uitwendig niet-waarneembare gebreken binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na aflevering van de goederen of voltooiing van uitgevoerd werk te melden aan De Wit Aggregaten B.V.

 

11        Prijs

11.1    De door ons opgegeven prijzen zijn inclusief inladingskosten berekend en als zodanig vermeld hetzij af fabriek, hetzij franco magazijn afnemer of franco plaats van montage, voor zover laatstgenoemde plaats door het vervoermiddel zonder bezwaar en zonder extra kosten te bereiken is.

11.2    Bij uitvoering van werk zijn in de prijs inbegrepen: de montage en bedrijfsmatige oplevering van de door ons te leveren en in onze aanbieding en/of opdrachtbevestiging omschreven goederen.

11.3    De bij de aanbieding opgegeven prijs en/of prijzen is/zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren.

11.4    Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van aanbieding en die van levering en/of uitvoering de prijzen van grondstoffen, materialen, materieel, energie, lonen, sociale lasten, belastingen en/of andere kostenfactoren wijzigingen ondergaan, ook al vindt deze plaats tengevolge van eerder voorzienbare omstandigheden, zijn wij gerechtigd de geoffreerde en/of overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

11.5    Indien de prijsverhoging meer dan 5% is, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

12        Aansprakelijkheid

12.1    Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming door ons van de in artikel 8 genoemde garantieverplichtingen, iedere vordering terzake van bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2    Wij zijn onverminderd het in artikel 8 bepaalde, behoudens grove schuld of opzet onzerzijds niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interessen ontstaan als gevolg van:

 • schending van octrooien, licenties, auteursrechten of andere rechten van derden als gevolg van gebruik door ons van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens;
 • daden of nalatigheden van onze ondergeschikten of van personen door ons tot de uitvoering van de overeenkomsten gebezigd;
 • overschrijding van de levertijd

12.3    De opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interessen, die voor ons mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van vorderingen in en buiten rechte, door derden, terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons ingesteld.

 

13        Betaling

13.1    Alle betalingen aan ons geschieden netto contant binnen 14 dagen na factuurdatum op de door ons daartoe aangewezen rekeningen, tenzij schriftelijk een andere betalingsregeling is overeengekomen.

13.2    Indien niet op overeengekomen vervaldata het alsdan verschuldigde bedrag is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege zonder enige ingebrekestelling in verzuim en vanaf de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd.

13.3    Wij zijn gerechtigd te allen tijde accreditief of zekerheidsstelling door de opdrachtgever te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, alvorens door ons tot leverantie en/of uitvoering wordt overgegaan.

 

14        Incassokosten

14.1    Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

14.2    De Wit Aggregaten B.V. maakt aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning wordt voldaan.

14.3    De opdrachtgever is jegens De Wit Aggregaten B.V. de door haar gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, voorzover deze redelijk zijn. Dit geldt indien De Wit Aggregaten B.V. en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de opdrachtgever volledig in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

 

15        Ontbinding

15.1    Onverminderd het in vorige artikelen omtrent opschorting en ontbinding bepaalde zijn wij gerechtigd, indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan één van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst, indien aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst kan voldoen, in geval zijn faillissement, surseance van betaling, curatele, stillegging, liquidatie, gehele of gedeeltelijke overdracht van zijn bedrijf of van een belangrijk deel van zijn bedrijfsmiddelen of bedrijfsvorderingen, mede tot zekerheid in de vorm van stil en/of bezitloos pandrecht, zonder ingebrekestelling of  rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst voor hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, waarbij ons het recht op vergoeding van eventueel door ons geleden schade en/of gederfde winst onverlet blijft.

15.2    In geval van ontbinding, als in lid 1 bedoeld, wordt de ons verschuldigde overeengekomen prijs, onder aftrek van hetgeen daarvan reeds betaald is en van de door ons nog niet gemaakte kosten, onmiddellijk opeisbaar. De ter uitvoering van de overeenkomst onder ons berustende materialen en grondstoffen zijn alsdan ter beschikking van de opdrachtgever en zullen door ons, zo hij ze niet binnen 30 dagen tot zich genomen heeft, voor zijn rekening worden verkocht.

15.3    De opdrachtgever is niet gerechtigd met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen

 

16        Toepasselijk recht

16.1    Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht toepasselijk.

16.2    In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter is De Wit Aggregaten B.V. bevoegd de opdrachtgever, in geval de Rechtbank bevoegd is, te dagvaarden voor de Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht.

16.3    Geschillen worden beslecht door de burgerlijke rechter.